Přírodní útvary a zajímavosti v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Filipovské údolí

Filipovské údolí Asi 6 km dlouhá lesnatá dolina táhnoucí se podél Hrubého potoka od obce Javorník až pod Šibenický vrch. Dolní část údolí je využívána pro rekreaci. V horní části je dům lesních dělníků, původně vila Filipa Magnise, nyní označovaná jako Megovka. V minulosti byla vila místem moravsko-slovenských schůzek pořádaných měšťanskou besedou v Uherském Hradišti. Iniciátorem těchto schůzek byl slovenský spisovatel, novinář a politik J. M. Hurban. Schůzky, které připomíná bronzová deska na zdi vily, zanikly po jeho smrti v roce 1889. Nedaleko Megovky je také pramen pitné vody a umělá jeskyně se sochou panny Marie.

Havraní vodopád

Havraní vodopád Asi 2,5 metru vysoký vodopád vzniklý v tzv. mrazovém srubu v korytě lesního potoka.

Chmeľová

Chmeľová Se svými 925 m.n.m. je Chmeľová po Velké Javořině druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Chmeľová je nejvyšším vrcholem přírodního útvaru Vršatecká bradla spadajícího do bradlového pásma Západních Karpat. Výstup na horu s krásným výhledem na slovenské Pováží je možný z obce Vršatské Podhradie (žlutá turistická trasa).

Jelenec

Jelenec Vrchol s výškou 925 m n. m. v Národní přírodní rezervaci Javořina. Na vrcholu se nachází vojenská věž, jejíž plošina leží 40 metrů nad zemí. Věž v minulosti sloužila jako tzv. vidová hláska Československé lidové armády. Nyní lze objekt turisticky využít jako rozhlednu.

Národní přírodní rezervace Čertoryje

Národní přírodní rezervace Čertoryje Národní přírodní rezervace s rozlohou 325ha na území mezi obcí Radějov a hranicí se Slovenskou republikou. Rezervace je součástí CHKO Bílé Karpaty a byla vyhlášena v roce 1987. Čertoryje vytváří nejrozsáhlejší komplex bělokarpatských luk s hojným výskytem vzácných rostlin a živočichů, mimo jiné dvacet pět různých druhů orchidejí (vstavač vojenský ,vemeník dvoulistý nebo rudohlávek jehlancovitý). Název lokality souvisí s místními sesuvy půd a tím jak si je místní lidé v dřívějších dobách zdůvodňovali - "Čert to ryje".

Národní přírodní rezervace Jazevčí

Národní přírodní rezervace Jazevčí Soubor přirozených lučních společenstev Bílých Karpat s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin (prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) ) a ohrožených či chráněných druhů živočichů (slepýš křehký (Anguis fragilis), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) nebo skokan hnědý (Rana temporaria)).

Národní přírodní rezervace Porážky

Národní přírodní rezervace Porážky Soubor typických bělokarpatských luk se solitérními stromy.  Území o rozloze 370ha se nachází cca 2 km severně od obce Vápenky. Jako na jediném místě v České republice se zde vyskytuje vzácný všivec statný (Pedicularis exaltata). V 70. letech 20. století zde došlo k necitlivým zásahům s následnými sesuvy půdy a populace všivce byla téměř zničena. Úsilím brigádníků se však podařilo jeho výskyt stabilizovat a nyní v rezervaci ročně vyrůstá až 200 jedinců. Dále se zde vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem Národní přírodní rezervace s rozlohou 162 ha na východním okraji obce Velká nad Veličkou na svazích kopce Háj (573 m.n.m.). Předmětem ochrany je systém luhových stepí, karpatských luk a sadů s bohatou zvířenou a květenou. Rezervace zde byla vyhlášena v roce 1987. Z chráněných rostlin se zde vyskytují např. hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač vojenský (O. militaris), vstavač bledý (O. pallens) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Přírodní rezervace Nová hora

Přírodní rezervace Nová hora Členité území ve Straňanské kotlině na úbočí stejnojmenné hory tvořené souborem bělokarpatských květnatých luk, lesíků, pastvin, starých ovocných sadů, mokřadů a křovin. Účelem ochrany je udržení charakteru hájových a lučních společenstev a záchrana mikrolokalit chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Soukromá biologická rezervace Vlčí prameny

Soukromá biologická rezervace Vlčí prameny Soukromá biologická rezervace pod hřebenem vrcholu Velká Kykula u obce Vyškovec. Rezervace byla založena přírodovědcem Lubomírem Pospěchem s cílem poskytovat zázemí pro vzdělávací a vědeckou činnost.  více informací: http://wolfy.webnode.cz/