Místa v Bílých Karpatech

náhrávání mapy....

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem Národní přírodní rezervace s rozlohou 162 ha na východním okraji obce Velká nad Veličkou na svazích kopce Háj (573 m.n.m.). Předmětem ochrany je systém luhových stepí, karpatských luk a sadů s bohatou zvířenou a květenou. Rezervace zde byla vyhlášena v roce 1987. Z chráněných rostlin se zde vyskytují např. hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vstavač vojenský (O. militaris), vstavač bledý (O. pallens) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Židovský hřbitov ve Velké nad Veličkou

Židovský hřbitov ve Velké nad Veličkou Židovský hřbitov rozkládající se na ploše 443 m2 s 36 náhrobními kameny byl založen v roce 1886. Již v roce 1890 byla místní židovská komunita zákonem zrušena a hřbitov spadal pod správu židovské obce v městě Strážnice.

rozhledna Žalostiná

rozhledna Žalostiná Pouhých šest metrů vysoká rozhledna s nádherným výhledem na moravskou a slovenskou část západních Bílých Karpat. Rozhledná stojí na kótě Žalostiná (621 m..n.m.) nedaleko slovenské obce Vrbovce.

Národní přírodní rezervace Jazevčí

Národní přírodní rezervace Jazevčí Soubor přirozených lučních společenstev Bílých Karpat s bohatým výskytem vstavačovitých rostlin (prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica), tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) a rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) ) a ohrožených či chráněných druhů živočichů (slepýš křehký (Anguis fragilis), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) nebo skokan hnědý (Rana temporaria)).

Národní přírodní rezervace Porážky

Národní přírodní rezervace Porážky Soubor typických bělokarpatských luk se solitérními stromy.  Území o rozloze 370ha se nachází cca 2 km severně od obce Vápenky. Jako na jediném místě v České republice se zde vyskytuje vzácný všivec statný (Pedicularis exaltata). V 70. letech 20. století zde došlo k necitlivým zásahům s následnými sesuvy půdy a populace všivce byla téměř zničena. Úsilím brigádníků se však podařilo jeho výskyt stabilizovat a nyní v rezervaci ročně vyrůstá až 200 jedinců. Dále se zde vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

rozhledna Nad Vojanskú

rozhledna Nad Vojanskú Menší rozhledna stojící na úpatí kopce s výhledem směrem k nedaleké Bystřici pod Lopeníkem, vodní nádrži Ordějov a Bánovu. Rozhledna vysoká 13 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce deseti metrů byla postavena v rámci projektu skupiny rozhleden, jehož cílem bylo zvýšit turistickou zajímavost mikroregionu Východní Slovácko.

Chmeľová

Chmeľová Se svými 925 m.n.m. je Chmeľová po Velké Javořině druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Chmeľová je nejvyšším vrcholem přírodního útvaru Vršatecká bradla spadajícího do bradlového pásma Západních Karpat. Výstup na horu s krásným výhledem na slovenské Pováží je možný z obce Vršatské Podhradie (žlutá turistická trasa).

Havraní vodopád

Havraní vodopád Asi 2,5 metru vysoký vodopád vzniklý v tzv. mrazovém srubu v korytě lesního potoka.

Dům s doškovou střechou

Dům s doškovou střechou Dům č.p.141 v obci Lopeník je jednou z posledních dochovaných tradičních usedlostí Moravských Kopanic. Objekt tvoří stavení z vepřovic a přilehlé chlévy s kůlnou. Střecha je kryta došky.

Přírodní rezervace Nová hora

Přírodní rezervace Nová hora Členité území ve Straňanské kotlině na úbočí stejnojmenné hory tvořené souborem bělokarpatských květnatých luk, lesíků, pastvin, starých ovocných sadů, mokřadů a křovin. Účelem ochrany je udržení charakteru hájových a lučních společenstev a záchrana mikrolokalit chráněných a ohrožených druhů rostlin.